با طبقه‌بندی تعداد زیادی توکن، ارتباطات نسبتا واضح میان انواع مختلف توکن و درنتیجه الگوهایی میان آن‌ها نمایان می‌شود.

در قسمت اول تبیین شد که با چارچوب ارائه‌شده می‌توان توکن‌ها را از منظرهای هدف، کاربرد، وضعیت قانونی، ارزش بنیادی و لایه فنی طبقه‌بندی کرد و جزئیات هر منظر بررسی شد. در ادامه و در قسمت دوم ابزاری برای استفاده از این چارچوب با چند مثال در اختیار شما قرار گرفت. در قسمت سوم و […]

در قسمت قبل مبنای دسته‌بندی جامعی از توکن‌ها ارائه شد. خلاصه مطالب قسمت قبل به‌همراه مثال را در این مقاله می‌توانید مشاهده کنید.

در قسمت قبل مبنای دسته‌بندی جامعی ارائه شد. بر این اساس می‌توان توکنها را در دسته‌ های مختلف جایگذاری کرد. خلاصه مطالب قسمت قبل به‌همراه مثال در جدول زیر قابل به اشتراک گذاشته شده است.

توکن چیست؟

برای درک صحیح کارکرد فناوری دفترکل توزیع‌شده شناخت توکن و انواع آن به‌عنوان محصول اصلی این فناوری ضروری است. بدین منظور، از جنبه‌های مختلفی می‌توان به توکن‌ها نگریست: هدف، کاربرد، وضعیت قانونی، ارزش بنیادی و لایه فنی.