شرایط و قوانین استفاده از فایل پشتیبان کلید


  • کاربر با پذیرفتن این شرایط، کلمات بازیابی و جفت کلید عمومی و خصوصی خود را در حافظه دستگاه خود در قالب یک فایل رمزنگاری شده ذخیره می کند.
  • اطلاعات بیان شده در بند بالا در قالب یک فایل رمزنگاری شده در دستگاه کاربر ذخیره می گردد و کاربر قادر است هنگام بازیابی کیف توکن خود از این فایل استفاده نماید.
  • این فایل با پین ۴ رقمی انتخابی توسط خود کاربر رمز شده و کاربر موظف است جهت استفاده دوباره از فایل پین خود را دسترس داشته باشد و در واقع فایل بدون پین ۴ رقمی غیر قابل استفاده می باشد.
  • مسئولیت حفظ و نگهداری از پین انتخابی تماما بر عهده کاربر بوده و شرکت ققنوس هیچ مسئولیت در قبال آن بر عهده نخواد داشت.
  • مسئولیت حفظ و نگه داری از فایل پشتیبان کلید بر عهده خود کار خواهد بود و شرکت ققنوس هیچ گونه پشتیبانی از این فایل در دسترس خود ندارد و تنها بر روی دستگاه کاربر ذخیره می شود.