• مظفر پور رنجبر

  (رئیس هیئت مدیره)

 • محمد هادی شالباف

  (نایب رئیس هیئت مدیره)

 • سید ولی الله فاطمی اردکانی

  (مدیر عامل)

 • محمد جواد صمدی راد

  (قائم مقام مدیر عامل)

 • کیوان جامه بزرگ

  (عضو هیئت مدیره)

 • سید روح الله فاطمی اردکانی

  (عضو هیئت مدیره)

 • سید سعید رضاپور محمدی

  (عضو هیئت مدیره)