در قسمت قبل مبنای دسته‌بندی جامعی از توکن‌ها ارائه شد. خلاصه مطالب قسمت قبل به‌همراه مثال را در این مقاله می‌توانید مشاهده کنید.

در قسمت قبل مبنای دسته‌بندی جامعی ارائه شد. بر این اساس می‌توان توکنها را در دسته‌ های مختلف جایگذاری کرد. خلاصه مطالب قسمت قبل به‌همراه مثال در جدول زیر قابل به اشتراک گذاشته شده است.

توکن چیست؟

برای درک صحیح کارکرد فناوری دفترکل توزیع‌شده شناخت توکن و انواع آن به‌عنوان محصول اصلی این فناوری ضروری است. بدین منظور، از جنبه‌های مختلفی می‌توان به توکن‌ها نگریست: هدف، کاربرد، وضعیت قانونی، ارزش بنیادی و لایه فنی.