اولین نسخه نشریه ققنوس اولین نسخه نشریه ققنوس منتشر شد. در این شماره بر مفهوم بلاکچین تمرکز شده است.