ششمین شماره نشریه ققنوس ششمین شماره نشریه ققنوس با تمرکز بر موضوع هویت و اسناد تجاری دیجیتال و پرونده‌ای ویژه برای بررسی طرح گنج‌مان و توکن بی‌تا منتشر شد.