نسخه انگلیسی سپیدنامه

سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان به زبان انگلیسی ویرایش و در سایت بنیاد ققنوس منتشر شد.

بازخرید توکن آب‌پارس