نگاهی به توکن‌سازی و تاثیر آن بر توسعه پایدار، مقاله‌ای در هشتمین ماهنامه ققنوس  با عنوان شوق یک خیز بلند از یدالله نعمتی، کارشناس ارشد مطالعات توسعه است که به مفهوم توسعه و تاثیر توکنیزه کردن در توسعه پایدار پرداخته است.

ادامه مطلب