آزمایشگاه ققنوس

ایجاد محیطی آزمایشگاهی و آموزشی جهت شناخت بهتر امکانات و قابلیت‌های شبکه ققنوس و فراهم آوردن بستری برای توسعه‌دهندگان برنامه‌های کاربردی مبتنی بر شبکه ققنوس در یک محیط تستی و ایزوله از شبکه اصلی، هدف توسعه آزمایشگاه ققنوس است.

در این محیط آزمایشگاهی، توسعه‌دهندگان می‌توانند ایده‌های خود را پیش از عرضه نهایی ارزیابی و از نظر فنی تست کنند. در محیط آزمایشگاه ققنوس، دسترسی به تمامی APIهای محیط شبکه اصلی وجود دارد.

حساب تستی


امکان ایجاد حساب کاربری با ۱۰۰۰ پیمان تستی

تست سرویس‌ها


امکان بررسی و تست سرویس‌های ارائه شده توسط APIهای واسط سرویس

شبیه‌سازی شبکه اصلی


امکان شبیه‌سازی کامل شبکه اصلی، بدون نگرانی از دست‌رفتن دارایی‌های واقعی